Hieronder treft u het reglement aan van de Avond4daagse Asten (A4D):

 

LET OP: Versnapering is enkel voor lopers met een startkaart!

Een startkaart wordt éénmalig verstrekt, bij vermissing, vernieling kan er niet meer gelopen worden. 

 

 1. De A4D wordt georganiseerd door Stichting Avond4daagse Asten, gevestigd te Asten (hierna te noemen de stichting).
 2. De A4D is een wandeltocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt met startkaart en op eigen risico.
 3. De stichting is nimmer verantwoordelijk voor ongevallen, verlies, ziekte, vermissing of schade aan eigendommen.
 4. Begeleiders en/of ouders houden toezicht op hun kinderen en blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen en hebben ook een startkaart
 5. Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels: In de wet (RVV1990) staat in artikel 4 dat voetgangers gebruik maken van het trottoir of voetpad, van het fietspad of het fiets/bromfietspad als een voetpad of trottoir ontbreekt en van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan als ook een fietspad of fiets/bromfietspad ontbreekt.
 6. Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen/afstempelen van de startkaart bij het startpunt nadat de stichting hiervoor een teken heeft gegeven.
 7. De medaille wordt op de laatste dag uitgereikt aan iedereen met een startkaart, die tenminste 3 wandeldagen heeft gelopen inclusief de laatste dag.  
 8. Het meenemen van huisdieren (honden) tijdens de avond4daagse is uitsluitend toegestaan als het huisdier kort is aangelijnd en mits deze geen gevaar of overlast voor andere deelnemers vormt. Bij klachten van andere deelnemers heeft de stichting het recht om deze deelnemer(s) en huisdier(en) uit te sluiten van verdere deelname.
 9. Deelnemers dienen de aangegeven route te volgen.
 10. Deelnemers van de A4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de stichting nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.
 11. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.
 12. Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om:
  1. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
  2. Luid spelende radio's  met zich mee te voeren.
  3. Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten.
  4. Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.
 13. Aanwijzingen van de stichting, vrijwilligers, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 14. Na iedere wandeldag dient de individuele deelnemer en/of groepsbegeleider zich af te melden bij het start/finishpunt. Deelnemers die niet zijn afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen. (Je dient een volle stempelkaart te hebben voor de gelopen dag).
 15. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de stichting van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke. Enkel voor Instagram, Facebook en website www.avond4daagseasten.nl
 16. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weeromstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de stichting.
 18. Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 19. Tijdens het evenement is er een noodnummer aanwezig, vernoemd op de achterzijde van de startkaart.
 20. Huishoudelijk regelement van de Stichting Avond4daagse Asten zijn via mail op te vragen bij het bestuur. 

 

Veel wandelplezier!